Regió7: Els grans polígons de Manresa preparen la constitució legal dels seus òrgans de gestió

Article original: https://www.regio7.cat/manresa/2022/07/02/els-grans-poligons-manresa-preparen-67897865.html

Manresa està impulsant quatre Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), la nova figura legal promoguda per la Llei 15/2020 del 22 de desembre de la Generalitat que pretén modernitzar i promocionar zones urbanes, millorar la qualitat de l’entorn urbà i incrementar la competitivitat de les empreses. Els polígons de Bufalvent, Pont Nou, Trullols i Dolors són les àrees que estan immerses en el projecte de constituir aquests nous organismes, que han de regularitzar la gestió dels polígons i, molt important, han de suposar un obligat compliment de quotes per a totes les empreses o propietaris de locals d’aquests polígons.

L’Associació d’Empresaris de Bufalvent, constituïda el juny del 1990 i esdevinguda una entitat de referència a Catalunya quant a la gestió de polígons, impulsa la constitució de les quatre APEU, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa. De fet, la llei que emmarca les APEU ha estat una reclamació durant més d’una dècada de Bufalvent i, al darrera, també, de totes les associacions dels polígons bagencs, que el 2018 van fer públic un manifest exposant les necessitats de crear aquesta figura legal. En aquell document, els polígons bagencs recordaven que de les 1.900 àrees industrials en aquell moment censades a Catalunya només una cinquantena disposaven d’un òrgan de gestió, i que aquests demostraven afavorir espais «més endreçats, més dinàmics i amb més serveis i, òbvivament, més competitius». També explicava que el Bages és la comarca barcelonina amb més percentatge d’associacions respecte dels seus polígons, ja que aleshores hi havia registrades 14 associacions que representaven un total de 42 dels 101 polígons a la comarca. El 41,58% estava representat en una associació. Aquell manifest reclamava a la Generalitat l’impuls de la iniciativa legislativa per establir un model legal de gestió i que es tingués en compte les associacions ja actuants a Catalunya. L’objectiu era, deia el text, «que se’ns reconegui com a òrgans d’interlocució i negociació amb les administracions públiques per acordar les polítiques a executar als polígons d’activitat econòmica». Aquell manifest es va lliurar un any més tard a la direcció general d’Indústria de la Generalitat.

El finançament, qüestió clau
La creació de les APEU de Manresa, encara en fase de tramitació, ha de permetre impulsar el finançament de les associacions dels poligons. «El pagament de les empreses ara és voluntari, i algunes no paguen, tot i que es beneficien com la resta dels serveis que gestiona l’associació per als polígons», diu Montse Ambrós, gerent dels polígons de Bufalvent, Pont Nou, Dolors i Trullols, i ànima de l’associacionisme de polígons al territori. A Bufalvent, el 90% d’empreses està associada, però en el cas dels Dolors aquesta quantitat es redueix al 30%. A pont Nou hi ha el 75% d’empreses associades, i als Trullols, el 60%. Amb els diners recaptats, a Bufalvent, per exemple, s’ofereixen serveis de vigilància, restricció d’accessos, enllumenat, manteniment del mobiliari urbà, jardineria, abocaments, neteja, gestió dels rètols informatius del polígon i una llar d’infants, entre d’altres. Serveis per als quals actualment l’associació disposa de 300.000 euros de pressupost aportat per les quotes voluntàries dels seus associats.

El procediment legal
El procés per crear les APEU, que tenen una vigència de cinc anys, no és senzill. Cal temps i experiència de gestió. D’entrada, és requereix que les àrees siguin promogudes pels ajuntaments o per un mínim del 25% dels titulars del dret de possessió dels locals del polígon o per entitats de gestió amb un mínim de cinc anys d’existència. En el cas de Manresa, són l’associació de Bufalvent i l’Ajuntament els que n’impulsen la creació.

Fins ara, ha calgut crear un cens de tots els immobles dels polígons, perquè el que decideix el vot i la participació en les APEU són els metres quadrats, ponderats amb un coeficient per donar veu a tots els propietaris o empreses. També ha calgut redactar els estatuts fundacionals de les quatre àrees, una tasca que Bufalvent ha fet amb l’assessorament de la Diputació, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) i el departament d’Empresa i Treball. Ara, el projecte passa per l’elaboració del pla d’acció de les APEU, és a dir, la formalització dels seus objectius i dels instruments i mesures que s’adoptaran per assolir-los. En aquest punt és on s’han de detallar els serveis, i mesures de gestió que es proposen les àrees i quins beneficis han de comportar les actuacions. Aquest programa de treball s’està preparant a partir d’una enquesta a les empreses o propietaris que tindran dret a vot. També caldrà elaborar un projecte de pressupost de les despeses per desenvolupar el pla d’acció.

Llavors caldrà signar un conveni entre l’Ajuntament i l’entitat gestora de l’àrea de promoció económica urbana, que serà l’associació de Bufalvent, en que s’han de concretar els compromisos que han d’assumir cadascuna de les parts. Un cop aprovat el projecte i sotmès a informació pública, el projecte l’ha d’aprovar el ple municipal per ser inscrit al Registre de les APEU. L’obligació del pagament de les quotes sorgirà de la publicació de l’ordenança municipal reguladora de la creació de quotes i de la gestió aplicable per al cobrament. Serà així, com diu la llei en el seu article 11, que «les persones titulars del dret de possessió dels locals de la zona delimitada resten subjectes a les obligacions derivades del conveni subscrit amb l’ajuntament durat tot el període de vigència de l’àrea». Els propietaris, doncs, estaran obligats a pagar les quotes que es derivin del conveni signat amb l’Ajuntament, i l’associació de Bufalvent, que serà el recaptador. A finals d’any, el procés de constitució podria estar ja completat.

Serà llavors quan els polígons votaran la constitució de les APEU, en les quals caldrà el 50% de vots dels titulars dels drets de possessió (empreses o propietaris dels immobles en cas que estiguin buits) per ser aprovades Un cop constituïda l’APEU, totes les empreses del polígon formaran part de la seva assemblea general.

Si t’ha agradat comparteix-lo a les xarxes: